Regulamin Sprzedaży

 (obowiązujący od dnia 1.09.2015)

 

§ 1

Definicje

1. Adres dostawy– określone przez Kupującego miejsce wydania produktu Kupującemu, będące adresem pocztowym.

2. Adres pocztowy- imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy, miejscowość oraz kraj.

3. Adres do kontaktu i zgłaszania reklamacji:

Comp Centrum Innowacji sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 116

02-230 Warszawa, Polska

e-mail: contact@glabdefi.com

4.Adres reklamacyjny, na który powinien zostać przesłany zwracany lub wadliwy produkt:

Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.

Magazyn CCI

ul. Kruczkowskiego 39

41-813 Zabrze, Polska

5. Dostawa– rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i jej kosztu,

6. Dowód zakupu– faktura lub paragon, wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług i innymi stosownymi przepisami prawa.

7. Klient– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu produktu.

8. Kodeks cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

9. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Kupujący– zarówno Konsument, jak i Klient.

11. Miejsce wydania produktu– adres dostawy wskazany w zamówieniu przez Kupującego.

12. Moment wydania produktu– moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie produkt w posiadanie.

13. Płatność– przelew bankowy, będący metodą dokonania zapłaty za produkt.

14. Prawo konsumenckie– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

15. Produkt– wzmacniacz lampowy BLOCK.

16. Przedmiot umowy– produkt i dostawa produktu, będące przedmiotem umowy.

17. Strona internetowa– serwis internetowy dostępny pod adresem: glabdefi.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie na produkt.

18. Sprzedający:

Comp Centrum Innowacji sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 116

02-230 Warszawa

NIP 522-29-93-429

REGON 145923703

kapitał zakładowy: 117 942 000,00 zł

wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 405829

19. Umowa– umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu prawa konsumenckiego w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 i następnych Kodeksu cywilnego w przypadku Klientów.

20. Wada– zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

21. Wada fizyczna– niezgodność produktu z umową, a w szczególności, jeśli produkt:

a. nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego,

c. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia,

d. został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym,

e. w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego,

f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

22. Wada prawna– sytuacja, kiedy produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

23. Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj waluty, w której dokonana zostanie zapłata ceny produktu, adres dostawy oraz dane Kupującego.

 

§ 2

Warunki ogólne

1.Umowa zawierana jest w języku polskim lub angielskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Wykonanie umowy podlega prawu polskiemu.

2. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać produkty wolne od wad.

3. Podawana przez Sprzedającego cena produktu wyrażana jest w następujących walutach: złotych polskich, euro i dolarach amerykańskich. Wybór waluty, w której nastąpi zapłata przez Kupującego ceny produktu, należy do Kupującego. Cena produktu jest ceną brutto (zawiera podatek VAT). Cena produktu nie zawiera kosztu dostawy, który określany jest indywidulanie, w zależności od adresu dostawy, kosztów opłat celnych i importowych, kosztów bankowych, związanych z realizacją przelewów pieniężnych oraz kosztów przeliczeń walutowych.

4. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a. potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, które następuje poprzez wysłanie na wskazany przez Kupującego adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, linku do samodzielnego pobrania niniejszego regulaminu,

b. w przypadku Konsumentów: dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania produktu, wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza odstąpienia od umowy oraz linku do samodzielnego pobrania niniejszego regulaminu,.

5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę, umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 

§ 3

Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać́ przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail: contact@glabdefi.com.

3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą zaakceptowania przez Kupującego ceny produktu, rodzaju waluty, w której nastąpić ma zapłata ceny produktu oraz kosztów dostawy produktu i dokonania zapłaty przez Kupującego ceny produktu oraz kosztów dostawy produktu.

4. Zakupiony produkt jest wysyłany Kupującemu wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży (fakturą lub paragonem fiskalnym) przesyłką kurierską do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu adresu dostawy. W przypadku Konsumenta, produkt wysyłany jest wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt b.

 

§ 4

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu produktu Sprzedającemu.

2. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od momentu wydania produktu Konsumentowi, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, poprzez wysłanie potwierdzenia na adres e-mail podany przy zawieraniu umowy lub inny podany przez Konsumenta.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Sprzedającemu produkty, będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktów przed jego upływem.

7. Konsument odsyła produkty będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko. Z uwagi na fakt, że jedynie fabryczne opakowanie produktu zapewnia maksymalne możliwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem, Sprzedający zaleca, aby produkty były odsyłane w fabrycznych opakowaniach. Ryzyko uszkodzenia w czasie transportu odsyłanych produktów ponosi Konsument.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

10. Sprzedający dokonuje zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności przelewem bankowym na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy, a w przypadku braku takiego wskazania – na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał zapłaty ceny.

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta, do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§ 5

Gwarancja i rękojmia

1. Sprzedający udziela gwarancji na produkt. Warunki gwarancji stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

2. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu.

3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za wody fizyczne i prawne produktu (rękojmia) na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

4. Z uwagi na fakt, że jedynie fabryczne opakowanie produktu zapewnia maksymalne możliwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem, Sprzedający zaleca, aby w przypadku wystąpienia wad produktów, produkty przesyłane były na adres reklamacyjny w fabrycznych opakowaniach. Ryzyko uszkodzenia w czasie transportu odsyłanych produktów ponosi Kupujący.

5. Sprzedający zaleca, aby niezwłocznie po nadaniu przesyłki z przesyłanym produktem, podany został Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej numer listu przewozowego lub numer przesyłki z przesyłanym produktem

6. W przypadku umowy zawartej z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania produktu, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

7. W przypadku wystąpienia wady produktu, wada powinna zostać zgłoszona Sprzedającemu na adres do kontaktu. Sprzedający zaleca, aby przed zgłoszeniem wady, zastosowane zostały zalecenia, zawarte w instrukcji postępowania użytkowników produktu. Instrukcja ta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

8. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego, albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, Kupującemu przysługuje prawo do wymiany produktu lub usunięcia wady.

9. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może również:

a. żądać wymiany produktu na wolny od wad;

b. żądać usunięcia wady.

11. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwe produkty na adres reklamacyjny. Konsument dostarcza wadliwe produkty Sprzedającemu na własne ryzyko.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

13. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania produktu Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży był produkt używany - przed upływem roku od momentu wydania produktu Konsumentowi.

14. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania produktu Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży był produkt używany - przed upływem roku od momentu wydania produktu Konsumentowi.

15. W terminach określonych w ust. 11, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej produktu, a jeżeli Konsument żądał wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany produktu rzeczy lub usunięcia wady.

 

§ 6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący, podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia oraz przekazanie tych danych podmiotowi realizującego dostawę produktu. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedającego, zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.glabdefi.com/pl/privacy-statement

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej pod adresem: http://glabdefi.com/pl/terms-of-sales W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej, Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

3. W przypadku, gdy Konsument uzna regulamin, który zaakceptował przy składaniu zamówienia, za mniej korzystny od aktualnie obowiązującego, uprawniony jest do wyboru aktualnego regulaminu jako obowiązującego, informując o tym wyborze Sprzedającego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.